KANCELARIA ZAKRES USŁUG DOŚWIADCZENIE WYBRANE PROCESY REFERENCJE / ZAŚWIADCZENIA KOSZTY OBSŁUGI KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administrator danych osobowych:

Informuję, że Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łodyga, ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-177-72-57, REGON: 301984058, nr wpisu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu: Pz-2965/11, jest Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to:

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania usług prawnych dla Ciebie, z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Poza tym będę przechowywać je do końca okresu, przez który mam obowiązek przechowywać księgi rachunkowe dla celów podatkowych. Mam prawo przechowywać je również dopóty, dopóki będzie to konieczne dla dochodzenia moich roszczeń, gdyby się takie pojawiły, albo do końca upływu okresu ich przedawnienia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania.

4. Odbiorcy danych:

Będę przekazywać Twoje dane osobowe:

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

W zakresie, w jakim nie będę naruszać TAJEMNICY ZAWODOWEJ przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Tajemnica zawodowa: radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami a także w zakresie określonym w innych przepisach.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych:

Na Twoje żądanie dostarczę Ci kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu a wobec Ciebie nieobjętych tajemnicą zawodową. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz mogę pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczysz inaczej, informacji udzielę powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo wniesienia skargi do organu:

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie jesteś zobowiązany/a do podawania mi swoich danych osobowych, ale jest to warunkiem wykonania umowy. Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nowy Tomyśl, 25 maja 2018 r.

MACIEJ ŁODYGA

KONTAKT

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

DANE KONTAKTOWE

  • Maciej Łodyga
  • ul. Tysiąclecia 3 (1 piętro w NOK-u, pok. 210)
  • 64-300 Nowy Tomyśl
  • tel. 664 728 960
  • e-mail: kancelaria@maciejlodyga.com

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

Ladowanie wysyłam wiadomość...

Wiadomość została wysłana

Projekt i wykonanie Maciej Rościszewski 2018 rok.