KANCELARIA ZAKRES USŁUG DOŚWIADCZENIE WYBRANE PROCESY REFERENCJE / ZAŚWIADCZENIA KOSZTY OBSŁUGI KONTAKT

WYBRANE PROCESY

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ Z PZU – RENTA ODROCZONA

W PRL-u dla rzemieślników i innych grup zawodowych, które posiadały większe oszczędności, PZU zaoferowało zawieranie umów ubezpieczenia renty odroczonej. Umowa polegała na tym, że ubezpieczony wpłacał w krótkim czasie wysokie składki i za nie po ukończeniu umówionego wieku, najczęściej 65 lat, miał otrzymywać rentę o określonej wartości aż do śmierci. Spadek siły nabywczej pieniądza w trakcie transformacji ustrojowej sprawił, że kwoty obiecane przez zakład ubezpieczeń straciły na realnej wartości. Kto wiedział o możliwości pójścia do sądu, ten wywalczył sobie waloryzację w sądzie, albo podpisał ugodę z PZU.

Umowy ubezpieczenia renty odroczonej przewidywały także świadczenia pośmiertne dla osoby uposażonej. Wiele osób nie wie o tym, że i to świadczenie można zwaloryzować. W jednym z wielu orzeczeń, dość korzystnym dla uposażonej - wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 20 października 2006 r. w sprawie o sygn. akt. I ACa 740/16, zasądzono ponad 107.000 zł, gdzie tytułem składek ubezpieczona wpłaciła na rzecz zakładu ubezpieczeń łącznie 100.000 zł (przed denominacją). Wpłaty miały miejsce w 1975 r. W tamtym czasie przeciętna pensja wynosiła 3.913 zł, czyli ubezpieczona wpłaciła ok. 25,5 przeciętnych pensji netto. Zakład ubezpieczeń dobrowolnie wypłacił uposażonej ponad 6.000 zł. Gdyby uposażona nie poszła do sądu, przepadłoby jej 100.000 zł!

MIARKOWANIE KAR UMOWNYCH

W zamówieniach publicznych, ale nie tylko bardzo często w umowach zawiera się postanowienia o karach umownych za niewykonanie, albo nienależyte wykonanie umowy. W praktyce takie kary są nierzadko wysokie, albo za błahe przewinienia. Jeżeli zdarzy się sytuacja, kiedy zleceniodawca/zamawiający nałoży nam karę umowną, powinniśmy wiedzieć o art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Można więc w procesie o zapłatę bronić się przed horrendalną karą umowną i wnosić, aby sąd ją miarkował.

Zasady miarkowania kar umownych można odczytać z dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych. Np. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt. I ACa 901/12, zważył, że: (...) karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, skutkującą w istocie pozbawieniem wykonawcy prawa do wynagrodzenia, należy uznać za rażąco wygórowaną. W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny zmniejszył należne pozwanemu kary umowne, ograniczając je do wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

Tak więc pamiętajmy, że kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych kary umownej to jeszcze nie koniec świata, ale być może sposób zleceniodawcy na to, aby nie zapłacić w całości wynagrodzenia

KONTAKT

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

DANE KONTAKTOWE

  • Maciej Łodyga
  • ul. Tysiąclecia 3 (1 piętro w NOK-u, pok. 210)
  • 64-300 Nowy Tomyśl
  • tel. 664 728 960
  • e-mail: kancelaria@maciejlodyga.com

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

Ladowanie wysyłam wiadomość...

Wiadomość została wysłana

Projekt i wykonanie Maciej Rościszewski 2018 rok.